Sökning: "Helia Tekfi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helia Tekfi.

 1. 1. ”Det var väl då jag började förstå att han använde pengar för att få mig i ett underläge” : En studie om betydelsen av resurser kopplat till ekonomiskt våld i nära relationer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Helia Tekfi; [2020]
  Nyckelord :ekonomiskt våld; våld i nära relationer; välfärdsstat; myndigheter; resurser; kapital;

  Sammanfattning : Ekonomiskt våld är ett utbrett samhällsproblem, trots det finns fortfarande relativt lite forskning som fokuserar på den ekonomiska dimensionen av våld i nära relationer. Med ett analytiskt fokus på resurser syftar denna studie till att utveckla förståelsen av mäns ekonomiska våld mot kvinnor och att undersöka myndigheters bemötande av detsamma. LÄS MER

 2. 2. Det prekära föräldraskapet : En kritisk diskursanalys av förvaltningsrättens bedömningar av föräldraförmåga ur ett klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Josef Safady Åslund; Helia Tekfi; [2018]
  Nyckelord :LVU; klass; föräldraskap; prekär; elit; barnavård;

  Sammanfattning : Familjer i kontakt med den svenska sociala barnavården är inte jämnt fördelat mellan olika samhällsklasser utan det finns en kraftig överrepresentation av familjer som lever i fattigdom. I vår studie har vi undersökt vad som, enligt myndigheter, anses utgöra ett gott föräldraskap samt hur dessa myndigheter, i domar som beslutats utifrån lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52, LVU), förhåller sig till socialt utsatta föräldrars levnadssituationer i sina bedömningar av deras bristande omsorg av sina barn. LÄS MER