Sökning: "Helin Agin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helin Agin.

  1. 1. Utmaningar vid användning av hållbara designmetoder i produktutvecklingen

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Helin Agin; [2018]
    Nyckelord :Design för hållbar utveckling; designprocess; hållbara metoder och verktyg; livscykelanalys; hållbar design; Design for sustainability; design process; sustainable practices and tools; life cycle assessment; sustainable design;

    Sammanfattning : Denna studie kommer undersöka användningen av metoder i designprocessen för att utveckla hållbara produkter och vilka utmaningar produktdesignern upplever att använda metoderna i designprocessen. I denna studie kommer metoderna livscykelanalys, ekodesign, biomimetik, miljöeffektanalys (EEA), cirkulär ekonomi, Cradle to cradle och design for sustainable behaviour granskas. LÄS MER