Sökning: "Hellen Torberger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hellen Torberger.

  1. 1. Att ställa om över en natt : En fallstudie om upplevelser av en oplanerad förändringsprocess till digital verksamhet ur ett sensemaking perspektiv

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Johanna Berggren; Hellen Torberger; [2020]
    Nyckelord :distance learning; e-learning; technology acceptance; change management; crisis management; organizational change; sense making; sense-making; distansundervisning; e-lärande; teknologi acceptans; förändringsarbete; förändring under kris; organisationsförändring; meningsskapande;

    Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how change processes created under abrupt conditions are experienced and how they function, by studying the change process from an employee perspective, with connection to sensemaking. Theoretical framework: The theories in this study are based partly on previous research of organizational change, where we bring up factors for success and failure on different levels and partly on crisis management that gives an understanding of changes created under abrupt and unplanned circumstances. LÄS MER