Sökning: "Hemabort"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Hemabort.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av hemabort : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Tibblin-Bergmark; Hanna-Melina Stöckemann; [2023]
  Nyckelord :Hemabort; Information; Kvinnocentrerad vård; trygghet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en kvinna genomgår en abort kan hon uppleva smärta, ångest och rädsla. Detta kan minskas genom hög närvaro av vårdpersonal samt rådgivning och ett gott omhändertagande. Genom vårdpersonalens närvaro under abortförfarandet kan en trygg vård skapas för kvinnan. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av hemabort

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida Pedersen; Ester Bohlin; [2022-01-27]
  Nyckelord :hemabort; kvinnors upplevelser; stöd; information; personcentrerad vård; autonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är majoriteten av alla aborter hemaborter. Hemabort innebär idag att den medicinska aborten startas på sjukhus och att kvinnan därefter slutför aborten i hemmet. Förslag har lagts fram att hela abortprocessen ska kunna göras i hemmet och att barnmorskans ansvarsområde inom abortvården ska utökas. LÄS MER

 3. 3. Den emotionella kraften : En etnologisk studie i abortdiskursen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Bay Alexandra; [2018]
  Nyckelord :Abort; disciplinering; diskurs; skuld; skam;

  Sammanfattning : Med syfte att undersöka hur diskursen som kulturellt meningsskapande resulterar i kollektiva uppmaningar till disciplinering, i detta fall av kvinna som föreställd moder, klarlägger studien hur de meningsproducerande sociala maktprocesserna möjliggörs och vidmakthålls. Förenad med den politiska diskursteorins förståelse för hur de rådande normerna och värderingarna påverkar individers handlingsutrymme, utreder uppsatsen den juridiska apparatens och den offentliga styrningens diskursiva upprepning av folkhemmets reproduceringspolitik. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors upplevelser av professionellt stöd till kvinnor som genomgått hemabort

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Johanna Karlhagen; Maria Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :Barnmorska; Upplevelser; Professionellt stöd; Hemabort; Kvalitativ innehålls analys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av stöd från vårdpersonal i samband med hemabort

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Lisa Skog; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors upplevelser av stöd och bemötande från vårdpersonalen i samband med hemabort.Metod: I studien har en kvantitativ, deskriptiv, komparativ tvärsnittsdesign använts. Urvalet skedde konsekutivt och som datainsamlingsmetod användes ett frågeformulär. LÄS MER