Sökning: "Hematologisk cancer"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hematologisk cancer.

 1. 1. Patienters erfarenheter av information om levnadsvanor vid hematologisk cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Eriksson Lund; Filippa Dise; [2020-06-26]
  Nyckelord :Hematologisk cancer; levnadsvanor; sjuksköterska; information; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans ansvarsområden innebär bland annat att främja hälsa, förebyggasjukdom och arbeta evidensbaserat. Vidare har levnadsvanor visat sig vara en betydandefaktor till uppkomst av olika cancersjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Förhoppningarna över CAR-T celler som behandlingsmetod mot hematologisk cancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Mathilda Löfås; [2018]
  Nyckelord :Leukemi; CAR-T; hematologisk cancer; blodcancer; immunologi;

  Sammanfattning : Olika typer av blodcancer är några av de vanligast förekommande cancerformerna i världen. Ju tidigare sjukdomen upptäcks och beroende på vilken typ av blodcancer någon drabbats av ser prognosen i många fall god ut då dagens behandlingsmetoder under flera år effektiviserats. LÄS MER

 3. 3. Patienterns upplevelser av behandlingar vid hematologisk cancer : En kvalitativ studie av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Alina Andersson; Lisa Larsson; [2015]
  Nyckelord :Blog; experiences; haematological cancer; treatment; Behandling; blogg; hematologisk cancer; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att genomgå behandlingar vid hematologisk cancer innebär en stor omställning i det dagliga livet. Symtom och biverkningar har en stor påverkan på kropp och själ. Hematologisk cancer innefattar olika typer av cancer: leukemi, lymfom och myelom. LÄS MER

 4. 4. Att modellera för ett lärande - unga vuxna, närstående och medarbetare utvecklar former för erfarenhetsbaserat förbättringsarbete i hematologisk vård : Ett aktionsforskningsprojekt

  Master-uppsats, ;

  Författare :Anna Pilström; Anna Ringheim; [2015]
  Nyckelord :Patient participation; partnership; experience based design; action research; quality improve-ment; serious blood disease; young adult; : Patientdelaktighet; partnerskap; experience based design; aktionsforskning; förbättringsar-bete; allvarlig blodsjukdom; ung vuxen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Experience based design (EBD) är en modell som används för att göra patienter och närstående delaktiga i vårdens utveckling. När EBD-modellen genomlyses utifrån ett aktionsforskningsperspektiv synliggörs möjligheter att utöka patienternas delaktighet i utformning och tillämpning av modellen. LÄS MER