Sökning: "Hemgården i Gävle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hemgården i Gävle.

  1. 1. Hemgården i Gävle : En studie om Hemgårdens verksamhet åren 1934–1944

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

    Författare :Annmarie Viklund; [2019]
    Nyckelord :settlementrörelsen; hemgårdsrörelsen; Hemgården i Gävle; Arbetarnas Bildningsförbund; Kvinnliga Turist- och Gymnastikringen;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att utreda varför den engelska settlementrörelsen kom att etableras i Sverige, och vilket samband det hade med industrialiseringsprocessen. Settlementrörelsen uppstod bland annat som en reaktion mot industrisamhällets exploatering av arbetarklassen och ledde till krav om en fritid efter arbetet. LÄS MER