Sökning: "Hemlig Dataavläsning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Hemlig Dataavläsning.

 1. 1. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 2. 2. "Make Orwell Fiction Again" - Den nya lagen om hemlig dataavläsning i förhållande till rättssäkerhet samt rätt till integritet och privatliv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Ramazanzadeh Darabad; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I år trädde lag (2020:62) om hemlig dataavläsning i kraft, vilket gav de brottsbekämpande myndigheterna befogenhet att i hemlighet avlyssna och läsa data. Denna uppsats kommer att försöka ge läsaren en förståelse av själva lagen och dess innebörd, för att sedan analysera lagen. LÄS MER

 3. 3. Hemlig dataavläsning - Ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet, eller en alltför långtgående inskränkning av individens rättigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Grudén; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hemliga tvångsmedel; hemlig dataavläsning; personlig integritet; effektivitet; effektivitetsbegreppet; brottsbekämpande myndigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning samt att jämföra den med tidigare tvångsmedelslagstiftningar och utvärdera tillämpningen av dem. Detta görs för att få möjlighet att analysera lagens lämplighet och den avvägning som lagen aktualiserar i dess införande och tillämpning, nämligen intresset av en effektiv brottsbekämpning å ena sidan och intresset av den personliga integriteten å andra sidan. LÄS MER

 4. 4. Hemlig dataavläsning : Avvägningen mellan en effektiv metod och rätten till skydd för personlig integritet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Camilla Hellgren; [2020]
  Nyckelord :hemliga tvångsmedel; hemlig dataavläsning; personlig integritet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Statliga trojaner i kampen mot grov brottslighet - En studie av lagen om hemlig dataavläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Abtin Khoshnood; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Straffprocessrätt; Criminal procedure; Hemlig dataavläsning; Secret Data Interception; God lagstiftning; Hemliga tvångsmedel; Clandestine coercive measures; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Secret Data Interception Act came into force on 1 April 2020 despite the fact that the adoption of the law had been questioned by several consulta-tion bodies. Secret data interception is a clandestine coercive measure through which the law enforcement agencies access a communication device and obtain the information found therein. LÄS MER