Sökning: "Hena Iqbal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hena Iqbal.

  1. 1. Diastolic echocardiographic parameters in patients with atrial fibrillation

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Hena Iqbal; [2017]
    Nyckelord :Atrial fibrillation; diastolic dysfunction; diastolic function; E e´ ratio; filling pressure; pulsed Doppler imaging; tissue Doppler imaging;

    Sammanfattning : Vid flertalet hjärtsjukdomar kan det förekomma störningar i den diastoliska funktionen, detta tillstånd benämns diastolisk dysfunktion. Detta innebär att fyllnadstrycken i vänsterkammare ökar på grund av nedsatt eftergivlighet i kammaren. LÄS MER