Sökning: "Hendersons grundprinciper"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hendersons grundprinciper.

 1. 1. Trycksår… Det finns väl inte längre? : En litteraturöversikt kring vårdpersonalens inställningar till och kunskaper om trycksår.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Persson; Niklas Bougt; [2013]
  Nyckelord :Pressure ulcers; Attitudes; Knowledge; Nursing; Henderson and Nurse; Trycksår; Inställningar; Kunskap; Omvårdnad; Henderson och Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår har alltid funnits inom vården och delas in i fyra grader. Trycksår utvecklas då ischemi uppstår över benutskott. Immobilitet och tryck orsakar ett minskat blodflöde. Det finns flera risker som bidrar till att trycksår uppstår. LÄS MER

 2. 2. Förflyttningsteknik inom vården - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Svantesson; Hanna Zizka; [2005]
  Nyckelord :förflyttningshjälpmedel; förflyttningsteknik; omvårdnad; patient; sjuksköterska; upplevelse; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att kartlägga betydelsen av utbildning i förflyttningsteknik inom omvårdnadsarbetet. Som teoretisk referensram har vi använt oss av Virginia Hendersons ”Grundprinciper för patientvårdande verksamhet” De frågor som ställts är följande: – Har vårdpersonalen upplevt någon fysisk eller psykisk förändring efter utbildning inom förflyttningsteknik? – Hur upplever patienten förflyttningar efter att vårdpersonalen genomgått utbildning inom området? – Finns det någon statistisk skillnad i antalet arbetsrelaterade skador hos vårdpersonal efter genomgången utbildning inom förflyttningsteknik? Resultatet visar att utbildning inom förflyttningsteknik, Stockholmsmetoden, Durewall-Metoden, Dotte´s manutention, Frisk-förflyttning samt införande av olika förflyttnings-hjälpmedel såsom ex liftar visade sig ge positiva effekter. LÄS MER