Sökning: "Hengameh Moradzad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hengameh Moradzad.

  1. 1. Lekens betydelse för barns utveckling, En kvalitativ studie på Solens förskola

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Hengameh Moradzad; [2012]
    Nyckelord :Fri lek; lärande; samspel; social kompetens; styrd lek; utveckling;

    Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka pedagogers syn på den fria leken. Uppsatsen utgår från pedagogernas uppfattningar och upplevelser av den fria lekens betydelse för barns utveckling. LÄS MER