Sökning: "Henric Olofsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henric Olofsson.

  1. 1. Högläsning i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Henric Olofsson; [2016]
    Nyckelord :Högläsning; läsvila; boksamtal; bokdiskussion; böckers förmåga.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att redogöra hur pedagoger på två förskolor arbetar, tolkar och använder sig av fenomenet högläsning i sin pedagogiska verksamhet. Studiens material är insamlat genom fokussamtal/intervju vars grund utgjorts från dagboksanteckningar. LÄS MER