Sökning: "Henrietta Frank"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrietta Frank.

  1. 1. Patienters upplevelse av att använda tolk i ett vårdmöte : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Esujin Patris; Henrietta Frank; [2022]
    Nyckelord :Quality of healthcare; interpreter; communication barrier and patient perspective; Kvalitet av hälso- och sjukvård; tolk; kommunikationshinder och patientperspektiv;

    Sammanfattning : Bakgrund: Globaliseringen medfört ökad förekomst av språkbarriärer, inte minst i Sverige. För att undkomma problemet finns det professionella tolkar, som översätter samtal mellan parter med olika modersmål. LÄS MER