Sökning: "Henrietta Gustavsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrietta Gustavsson.

  1. 1. Omvårdnadsrelaterade komplikationer hos traumatiskt hjärnskadade patienter med olika behandlingsmetod : En journalgranskning

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Henrietta Gustavsson; [2019]
    Nyckelord :Traumatic brain injury; Nursing; Intensive care; Care suffering; Adverse events; Traumatisk hjärnskada; Omvårdnad; Intensivvård; Vårdlidande; Vårdskador;

    Sammanfattning : Bakgrund Högt intrakraniellt tryck hos traumatiskt hjärnskadade patienter kan behandlas med traditionell basbehandling, tiopentalsedering eller dekompressiv hemikraniektomi. Metoderna medför risk för komplikationer och svårigheter att utföra omvårdnad. LÄS MER