Sökning: "Henrietta Parkkila"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrietta Parkkila.

  1. 1. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
    Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

    Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER