Sökning: "Henrietta Thålig Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrietta Thålig Karlsson.

  1. 1. Covid-19 i en pågående verksamhetsprocess “En studie om samspelet mellan stabilitet och strategisk flexibilitet”

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Klara Magnusson; Henrietta Thålig Karlsson; [2020-07-09]
    Nyckelord :Ekonomistyrning; Organisation för högre utbildning; Intern infrastruktur; Strategisk flexibilitet; Organisatorisk stabilitet; Samhällskris;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I en värld där ekonomistyrning på ett eller annat sätt inkluderas i, eller för den delen driver på organisationers verksamhet, kan ämnesområdet ses ur många perspektiv. Vidare kan ämnet till följd av organisationens interna verksamhetsprocess, ses i kombination med viljan till genomsyrandet av en digital förändring. LÄS MER