Sökning: "Henriette Lejdfelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henriette Lejdfelt.

  1. 1. Ämnesdidaktiken bakom undervisningsprocesser i mångkulturella klasser

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Leila Khalil; Henriette Lejdfelt; [2008]
    Nyckelord :didaktik; flerspråkighet; formalisering; funktionalisering; mångkulturell;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka ämnesdidaktiken bakom retorik och praktik vid undervisning av mångkulturella barngrupper i grundskolan. Frågorna vi ställde till pedagogerna var de ämnesdidaktiska frågorna Vad?, Hur? och Varför? de utformar sin undervisning som de gör, samt hur det tar sig uttryck vid den praktiska undervisningen av flerspråkiga barngrupper. LÄS MER