Sökning: "Henrik Ammilon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Ammilon.

  1. 1. Rum för anpassning : En undersökning av skolbiblioteksrummet på en F-9 grundskola

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Henrik Ammilon; [2019]
    Nyckelord :Skolbibliotek; intervju; grundskola; tillgång; biblioteksrummet; lärare; bibliotekarie;

    Sammanfattning : This bachelor thesis examines the access and pedagogic roles of the school library room at a primary school with students in preschool class up to ninth grade. As of 2017 the school library has new premises with the goal of making the school library more available for all students at the school. LÄS MER