Sökning: "Henrik Cederlöf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Cederlöf.

  1. 1. Jag ska bara... : Om attityder, beteenden och värderingar gällande personlig skyddsutrustning i byggbranschen

    Magister-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

    Författare :Henrik Cederlöf; [2013]
    Nyckelord :Personlig skyddsutrustning; attityder; värderingar; beteenden; arbetsmiljö;

    Sammanfattning : Denna magisteruppsats undersöker vilka attityder, värderingar och beteenden som arbetsgivare och yrkesarbetare i den svenska byggbranschen har då det gäller användningen av personlig skyddsutrustning.... LÄS MER