Sökning: "Henrik Duker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Duker.

  1. 1. Bankomat - Diversifiering mot bankverksamhet inom den Svenska dagligvaruhandeln och dess effekter på dagligvaruhandelns kärnverksamhet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Keding; Henrik Duker; Tobias Karlsson; [2011]
    Nyckelord :Diversifiering; Dagligvaruhandel; Bankverksamhet; ICA; ICA Banken; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka diversifiering till bankverksamhet inom den svenska dagligvaruhandeln samt i vilken utsträckning en sådan diversifiering kan stärka dagligvaruhandelns kärnverksamhet. Metod: Uppsatsen är av hermeneutisk karaktär och det medförde att en kvalitativ metod valdes. LÄS MER