Sökning: "Henrik Eklund"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Henrik Eklund.

 1. 1. OBJECT DETECTION: MODEL COMPARISON ON AUTOMATED DOCUMENT CONTENT INTERPRETATION - A performance evaluation of common object detection models

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Eklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Manually supervising a million documents yearly becomes an exhaustive task. A step towards automating this process is to interpret and classify the contents of a document. LÄS MER

 2. 2. MittÄrDitt - Sharing is Caring : A case study in developing simple web applications that are perceived as trustworthy by their users

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kazem Bahadori; Herman Eklund; Carl Göransson; Henrik Johansson; Jakob Lindau; Martin Seller; Linnea Sjögren; Matilda Wolf; [2018]
  Nyckelord :Usability; simplicity; online trust;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to create a web application that provided peer to peer rental solutions for students and while doing so maximize the usability of the application with regards to simplicity and online trust. An initial market survey was conducted, see appendix B, and the overall results were promising. LÄS MER

 3. 3. Toxiska luftföroreningar ombord på fartyg : Riskbedömning av svensk ombordpersonals yrkesmässiga exponering för toxiska luftföroreningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Caroline Andersson; Henrik Eklund; [2016]
  Nyckelord :Indoor air quality; ship; benzene; nitrogen dioxide; polycyclic aromatic hydrocarbon; exposure limit values; health effects.; Luftmiljö inomhus; fartyg; bensen; kvävedioxid; polycykliska aromatiska kolväten; hygieniska gränsvärden; hälsoeffekter;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att samla in mätdata för att kontrollera luftkvalitén ombord på två svenska fartyg, för att sedan jämföra resultaten med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden och den svenska normalbefolkningens exponering för olika ämnen. Resultatet från studien var också tänkt att vara till hjälp för att utforma nya råd och rekommendationer för att minimera exponeringen och även till att bidra med material för fler framtida studier. LÄS MER

 4. 4. Olika språk, olika lösningar? : En studie i problemlösning i matematik med döva ochhörselskadade elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Henrik Eklund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Texting while piloting: A simulation study comparing verbal and written navigational instructions in shore-based deep sea pilotage

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Peter Eklund; Henrik Göransson; [2013]
  Nyckelord :Shore-based pilotage; Land-based pilotage; Remote pilotage; Deep sea pilotage; Verbal communication; Written communication; MONALISA;

  Sammanfattning : Piloting has been used in seafaring throughout all times. The technological advances in recent years have led to much discussion of whether shore-based pilotage should be used, but not as much discussion about how such shore-based pilotage should be conducted. LÄS MER