Sökning: "Henrik Fredlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Fredlund.

  1. 1. Ett flervariabelt feldetekteringssystem för övervakning av bärlagertemperaturen i vattenkraftturbiner

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Henrik Fredlund; [2004]
    Nyckelord :Faultdetection; bearing; Conwide; system identification; black-box; grey-box; physical modelling; alarm;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis work was to develop an automatic fault detection system for surveillance of bearing temperature in hydropower turbines. The parameters used except the bearing temperature were cooling water temperature and cooling water flow. LÄS MER