Sökning: "Henrik Hansson"

Visar resultat 26 - 26 av 26 uppsatser innehållade orden Henrik Hansson.

  1. 26. Årsredovisningspraxis i små och medelstora aktiebolag.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Linda Riiner; Henrik Alm; Erika Karlsson; [2000]
    Nyckelord :Årsredovisningspraxis; små aktiebolag; medelstora aktiebolag; ÅRL; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: Årsredovisningspraxis i små och medelstora aktiebolag Ämne/kurs: Magisteruppsats i redovisning, 10 poäng Seminarium: September 1999 Författare: Henrik Alm, Erika Karlsson, Linda Riiner Handledare: Sigurd Hansson, Sven-Arne Nilsson Nyckelord: årsredovisningspraxis, små och medelstora aktiebolag, ÅRL, normgivande organ och finansiell rapporterng Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara årsredovisningspraxis i små och medelstora, icke börsnoterade aktiebolag. Metod: Metoden i uppsatsen är abduktiv, där teori och empiri alterneras och omtolkas i skenet av varandra under forskningsprocessen. LÄS MER