Sökning: "Henrik Hultquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Hultquist.

  1. 1. Hur många kyssta grodor förvandlas till prinsar?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Isak Edvardsson; Henrik Hultquist; Adam Nordqvist; [2020]
    Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Shareholder-value; Value-destroying; Listed Companies; Multiple Regression; Företagsförvärv; Aktieägarvärde; Värdeförstörande; Börsnoterade bolag; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade företag är värdeförstörande. Målet är att jämföra den allmänna uppfattning om att 60-80% av förvärven är värdeförstörande med hur det ser ut på den svenska marknaden. Studien har en deduktiv ansats. LÄS MER