Sökning: "Henrik Möller"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Henrik Möller.

 1. 1. FinTech Start-up

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Linus Adolfsson; Eric Bonfre; Henrik Ivarsson; Felix Lissåker; Gustav Malmberg; Peter Möller; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER

 3. 3. Garantställning på grund av nära levnadsgemenskap - Konstruktion och utveckling i ett komparativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Möller; [2014]
  Nyckelord :handlingsplikt; underlåtenhet; underlåtenhetsansvar; garantläran; garantställning; rättspliktsteorin; civilrätt; HD; nära levnadsgemenskap; NJA 2013 s. 588; konstruktion; skyddsgarant; övervakningsgarant; vårdnadshavare; tillsynsansvar; omsorgsansvar; engelsk rätt; english law; common law; case law; styvförälder; duty; omissions; omission; family law; law on damages; comparative law; criminal law; komparativ rätt; skadeståndsrätt; familjerätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En förutsättning för straffrättsligt underlåtenhetsansvar är i både svensk och engelsk rätt i regel att den underlåtande befinner sig i garantställning i förhållande till den handlande eller brottsoffret. En omständighet som anses kunna grunda en sådan ställning är att de inblandade befinner sig i nära levnadsgemenskap i förhållande till varandra. LÄS MER

 4. 4. Success factors in commercial property projects: the contractor’s perspective

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :HENRIK LILJEDAHL; JON MÖLLER; [2014]
  Nyckelord :Profitability; construction; project; production; management; team;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förändringens påverkan på kunskapsöverföring.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; Simon Madeling; Jacob Littorin; [2009]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; Knowledge Management; Change Management; Teknologiimplementering; Strategi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien undersöker förändringens påverkan på kunskapsöverföring utifrån en fallstudie av distanshandelsföretaget Haléns implementering av ett nytt informationssystem. Vi har genom en kvalitativ ansats och en abduktiv metod ämnat ge vårt bidrag till redan existerande teori. LÄS MER