Sökning: "Henrik Möller"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Henrik Möller.

 1. 1. The coherency between Fjällräven’s brandidentity and brand image : A mixed method case study of an outdoor brand and the coherency betweenits brand identity and brand image.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Henrik Svensson; Pontus Möller; [2019]
  Nyckelord :Branding; Brand identity; Brand image; Coherency; Brand Derby Matrix; Fjällräven;

  Sammanfattning : Background: It is important to have a coherent brand identity and brand image, as that facilitate the communication process for the brand. It specifically becomes an issue when consumers do not understand what the brand stands for. LÄS MER

 2. 2. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER

 3. 3. Garantställning på grund av nära levnadsgemenskap - Konstruktion och utveckling i ett komparativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Möller; [2014]
  Nyckelord :handlingsplikt; underlåtenhet; underlåtenhetsansvar; garantläran; garantställning; rättspliktsteorin; civilrätt; HD; nära levnadsgemenskap; NJA 2013 s. 588; konstruktion; skyddsgarant; övervakningsgarant; vårdnadshavare; tillsynsansvar; omsorgsansvar; engelsk rätt; english law; common law; case law; styvförälder; duty; omissions; omission; family law; law on damages; comparative law; criminal law; komparativ rätt; skadeståndsrätt; familjerätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En förutsättning för straffrättsligt underlåtenhetsansvar är i både svensk och engelsk rätt i regel att den underlåtande befinner sig i garantställning i förhållande till den handlande eller brottsoffret. En omständighet som anses kunna grunda en sådan ställning är att de inblandade befinner sig i nära levnadsgemenskap i förhållande till varandra. LÄS MER

 4. 4. Förändringens påverkan på kunskapsöverföring.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; Simon Madeling; Jacob Littorin; [2009]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; Knowledge Management; Change Management; Teknologiimplementering; Strategi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien undersöker förändringens påverkan på kunskapsöverföring utifrån en fallstudie av distanshandelsföretaget Haléns implementering av ett nytt informationssystem. Vi har genom en kvalitativ ansats och en abduktiv metod ämnat ge vårt bidrag till redan existerande teori. LÄS MER

 5. 5. FÖR ÄNDRINGENS SKULL - en studie av hur ledarskap kan användas som verktyg för att styra en förändring

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Madeling; Stefan Olsson; Henrik Möller; [2009]
  Nyckelord :Ledarskap; Organisationskultur; Strategi; Kommunikation; Change Management; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: FÖR ÄNDRINGENS SKULL – en studie av hur ledarskap kan användas som verktyg för att styra en förändring. Seminariedatum: 2009-06-03. Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, Företagsekonomi, Strategi, 15 HP. Författare: Simon Madeling, Henrik Möller & Stefan Olsson. LÄS MER