Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Use-Oriented Business Model for Consumer Durables : an Exploratory Case Study on Business Model Capabilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell Ekonomi; Luleå tekniska universitet/Industriell Ekonomi

  Författare :Möller Henrik; Shahnavaz Tara; [2020]
  Nyckelord :Use-Oriented Business Model; PSS; Sharing Economy; Business model; Business Model Capabilities; Consumer Durables;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to explore capabilities needed to deploy a use-oriented businessmodel (UOBM) for consumer durables with low utilization rate. Therefore, the study seeks to uncover activities needed to realize business model capabilities and the capabilities impact on business performance. LÄS MER

 2. 2. Svensk säkerhetspolitik - En förklaring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetspolitik; Rationell aktörsmodell; Organisationsmodell; Graham Allison; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish security policy has long been centered on a policy of neutrality. This has changed and is now centered on solidarity. A strong will of cooperation with other countries and organizations in order to create security for the nation. LÄS MER

 3. 3. The coherency between Fjällräven’s brandidentity and brand image : A mixed method case study of an outdoor brand and the coherency betweenits brand identity and brand image.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Henrik Svensson; Pontus Möller; [2019]
  Nyckelord :Branding; Brand identity; Brand image; Coherency; Brand Derby Matrix; Fjällräven;

  Sammanfattning : Background: It is important to have a coherent brand identity and brand image, as that facilitate the communication process for the brand. It specifically becomes an issue when consumers do not understand what the brand stands for. LÄS MER

 4. 4. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER

 5. 5. Garantställning på grund av nära levnadsgemenskap - Konstruktion och utveckling i ett komparativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Möller; [2014]
  Nyckelord :handlingsplikt; underlåtenhet; underlåtenhetsansvar; garantläran; garantställning; rättspliktsteorin; civilrätt; HD; nära levnadsgemenskap; NJA 2013 s. 588; konstruktion; skyddsgarant; övervakningsgarant; vårdnadshavare; tillsynsansvar; omsorgsansvar; engelsk rätt; english law; common law; case law; styvförälder; duty; omissions; omission; family law; law on damages; comparative law; criminal law; komparativ rätt; skadeståndsrätt; familjerätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En förutsättning för straffrättsligt underlåtenhetsansvar är i både svensk och engelsk rätt i regel att den underlåtande befinner sig i garantställning i förhållande till den handlande eller brottsoffret. En omständighet som anses kunna grunda en sådan ställning är att de inblandade befinner sig i nära levnadsgemenskap i förhållande till varandra. LÄS MER