Sökning: "Henrik Olson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Henrik Olson.

 1. 1. Självbestämmande i relation till typ A och B beteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Henrik Olson; [2014]
  Nyckelord :Autonomy; stress; gender.; Autonomi; stress; kön.;

  Sammanfattning : Syftet var att med hjälp av en enkätstudie undersöka om det fanns någon skillnad i upplevd autonomi mellan högskolestudenter som upplevde sig ha lägre grad av stress i vardagslivet och de studenter som upplever sig ha högre grad av stress i vardagslivet. Studiens syfte var även att undersöka om det fanns skillnader i upplevd autonomi mellan män och kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Roterande ledarskap, finns inom kort i en kommun nära dig?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Per-Olov Karlsson; Dan Olson; Henrik Selander; [2004]
  Nyckelord :Ledningsorganisation; helhetssyn; ekonomistyrning; ledarskap; lärande; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva vilka förutsättningar det finns i Svenska kommuner för att införa roterande ledarskap. Studien är gjord med en kvalitativ ansats och baseras på intervjuer med ett antal tjänstemän i Landskrona kommun samt Lomma kommun. Vi har även använt sekundärkällor för det tredje objektet, Phoenix stad. LÄS MER