Sökning: "Henrik Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Henrik Olsson.

 1. 1. Digital marknadsföring mot Generation Y & Z

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Wilma Olsson; Henrik Karlén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka de avgörande faktorerna är för att attrahera Generation Y och Z med digital marknadsföring. Undersökningen genomförs med hjälp av en kvalitativ metod och med tre olika datainsamlingsmetoder (fokusgruppsintervjuer, personliga djupintervjuer och online bulletin boards), samt tillämpar ett fenomenologiskt tillvägagångsätt som bland annat innebär en tematisk kodning av data från personer med erfarenhet kring ämnet. LÄS MER

 2. 2. Rigify inom produktion : Ett gångbart produktionsverktyg för mindre aktörer och företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Axdorph; Henrik Olsson; [2022]
  Nyckelord :Blender; animation; spelutveckling; riggning; rigify;

  Sammanfattning : Detta arbete har haft som syfte att undersöka huruvida Blenders (1994) tilläggsverktyg Rigify kan användas för att frigöra arbetskraft inom spelindustrin, då det är ett verktyg för riggning av 3D-karaktärer. Forskare har tidigare gjort försök till att skapa algoritmer som kan hjälpa till inom 3D-animation genom att ha skapat självgenererade riggar (Baran & Popovic 2007; Pan et al 2009; Bharaj et al 2012), samt riggar som också skinnas, eller knyts, direkt till karaktären (Le & Deng 2014). LÄS MER

 3. 3. Jämförelse mellan trådlösa sensorer med fjärravläsning och konventionell mätning med totalstation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Henrik Jenssen; Christoffer Olsson; [2021]
  Nyckelord :Sencieve; Totalstation; Prisma; Mätteknik; Bergschakt; sensorer;

  Sammanfattning : Att ständigt utveckla, utvärdera och implementera ny teknik är en viktig delinom alla branscher och samtliga produkter skall bidra till ett effektivarearbetsflöde. Då mätteknik kan anses vara en av grundpelarna inom både bygg-, mark- och anläggningsbranschen är det således avgörande att även dennabransch utvecklas för att effektivisera processerna. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskans erfarenheter av att arbeta under COVID-19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Henrik Olsson; Tommy Nordin; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Experiences; Operating room nurse; Pandemic; Qualitative content analysis; Semistructured interview; Covid-19; Erfarenheter; Kvalitativ innehållsanalys; Operationssjuksköterska; Pandemi; Semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Introduktion: Covid-19 pandemin har i Sverige inneburit förändringar på samhällelig nivå såsom restriktioner och allmänna råd i syfte att minska smittspridningen. Omställningar inom den svenska hälso- och sjukvården innebar att operationssjukvården påverkades i form av att antalet elektiva operationer minskade. LÄS MER

 5. 5. "Butik upphör - ledig lokal!" : En studie om butiksdöden som handlingsutrymme för att skapa en mer demokratisk stadskärna

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Henrik Olsson; Sofia Hjort; [2020]
  Nyckelord :Detaljhandelsskiftet; bottenvåningslokaler; stadsutvecklingsaktörer; handlingsutrymme; stadskärna; vakanser;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att belysa butiksdöden och det pågående detaljhandelsskiftet som handlingsutrymme att närma sig en mer rättvis fördelning av stadskärnans rum. I arbetet problematiseras rådande strukturer kring att stadskärnans innehåll fokuserar på konsumtion. LÄS MER