Sökning: "Henrik Rosendal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Rosendal.

  1. 1. Effekten av reglerad hållbarhetsrapportering

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Henrik Rosendal; Anton Rundqvist; [2019-07-29]
    Nyckelord :EU-direktivet 2014 95 EU; Hållbarhetsrapport; Organizational Impression Management;

    Sammanfattning : .... LÄS MER