Sökning: "Henrik Söderlund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Henrik Söderlund.

 1. 1. Real-time Detection and Tracking of Moving Objects Using Deep Learning and Multi-threaded Kalman Filtering : A joint solution of 3D object detection and tracking for Autonomous Driving

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Henrik Söderlund; [2019]
  Nyckelord :Master Thesis; Engineering; Autonomous Driving; Object Detection; Object Tracking; Deep Learning; Kalman Filter; Computer Vision; LiDAR;

  Sammanfattning : Perception for autonomous drive systems is the most essential function for safe and reliable driving. LiDAR sensors can be used for perception and are vying for being crowned as an essential element in this task. LÄS MER

 2. 2. Autonomous email notification- and booking management system : In a property administration environment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Henrik Söderlund; [2017]
  Nyckelord :Notification; Autonomous; Email; Software; Booking management; Encrypted key generation; Data Under Central; Notifikation; Autonomt; Email; Mjukvara; Bokningshantering; Enkrypterad nyckelgenerering; Data Under Central;

  Sammanfattning : The contracting company is in the desire of an autonomous system that can do tedious administrative work that is today done manually. They would like to autonomically notify customers about incoming alarms from the customers’ real estates’ Data Under Centrals and to notify about bookings, in which a complete booking system has to be created, together with a file system analyzer that notifies about new files in the customers’ project folders. LÄS MER

 3. 3. Egna märkesvaror- Kunden i centrum? : En fallstudie av EMV i livsmedelsbranschen

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Klinga; Henrik Söderlund; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna studie är att med hjälp av branschexperter och konsumenter söka faktorer som ska öka vår förståelse för om Egna Märkesvaror (EMV) uppfyller ett behov för konsumenterna eller om det är ett hämmande inslag i Svensk dagligvaruhandel. I vår undersökning använder vi oss av en deduktiv ansats där vi utgår från redan befintliga teorier och ställer dessa emot empirin. LÄS MER

 4. 4. Socionomstuderandes attityder till multidimensionella problemfall med fokus på sexuell identitet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Camilla Söderlund; Henrik Wredmark; [2005]
  Nyckelord :Sexuell läggning; Sexuell identitet; Homosexuella; Queerteori; Kognition; Attityder;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte var att öka kunskapen samt förståelsen för kognitiva bedömningar vid fiktiva med multidimensionell problematik, där en väsentlig faktor är sexuell identitet hos socionomstuderande på Socialhögskolan på Stockholms Universitet. Frågeställningen var; Hur bedömer ett urval av socionomstudenter fiktiva klientfall med multidimensionell problematik där en avgörande faktor är sexuell identitet? För att besvara frågeställningen användes en mixad design, bestående av en kvantitativ och en kvalitativ del. LÄS MER