Sökning: "Henrik Stenberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Henrik Stenberg.

 1. 1. Evaluating Regime Switching in Dynamic Conditional Correlation

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Kristoffer Stenberg; Henrik Wikerman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper provides a comparative study of the Dynamic Conditional Correlation model introduced by Engle (2002) and the Independent Switching Dynamic Conditional Correlation model introduced by Lee (2010) by evaluating the models for a set of known correlation processes. The evaluation is also extended to cover empirical data to assess the practical performance of the models. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en helhet mellan ungdomstidning och dess webbplats

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3

  Författare :Mattias Svensson; Henrik Stenberg; [2009]
  Nyckelord :tidning; hemsida; blogg; ungdomar; internet;

  Sammanfattning : Ett problem som kan uppkomma, när en hemsida för en ungdomstidning utvecklas, är att hemsidan förlorar kopplingen till tidningen. Tillslut är det bara namnet på webbplatsen som avslöjar att hemsida och tidning hör ihop. LÄS MER

 3. 3. Det klassiska direktivet 2004/18/EG om offentlig upphandling och konkurrensprincipen : Vad innebär skrivningen ”att den upphandlande enheten inte får använda förfarandet på ett sätt som hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen”?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Bingåker; [2005]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; klassiska direktivet 2004 18 EG; konkurrens; Hans Stenberg;

  Sammanfattning : Genom de omarbetade direktiven, 2004/18/EG (klassiska direktivet) och 2004/17/EG (försörjningsdirektivet), har det tillkommit nya regleringar beträffande offentlig upphandling. De nya direktiven har till syfte att förbättra regelsystemet för att bättre uppnå syftet med lagstiftningen om offentlig upphandling. LÄS MER

 4. 4. Social konsumtion : Interaktion mellan konsumenter i butiksmiljöer

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Stenberg; Henrik Mathiesen; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hur vi upplever ett besök i en butik påverkas av en mängd olika faktorer. En av faktorerna är andra konsumenter som finns runt omkring oss i butiksmiljön. Att shoppa innebär inte enbart att man går och köper en produkt, att shoppa är lika mycket en upplevelse. LÄS MER