Sökning: "Henrik Stenvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Stenvall.

  1. 1. Bygdens lag : Elitidrottslag i svenska regioner

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

    Författare :Henrik Stenvall; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER