Sökning: "Henrik Wahrén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Wahrén.

  1. 1. Lärdomar från en digital transformation. En fallstudie av en organisatorisk förändring

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Henrik Wahrén; Martin Wahrén; [2022-02-15]
    Nyckelord :Organisationsförändring; omorganisering; organisatorisk förändring; förändringsmotstånd; motstånd;

    Sammanfattning : För att utvecklas som organisation krävs ofta förändring, speciellt i dagens samhälle där tekniken utvecklas i en allt snabbare takt. Många företag initierar förändringar för att bli mer digitaliserade, men en stor mängd av dessa förändringar misslyckas dock i många avseenden. LÄS MER