Sökning: "Henrik Wallheim"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Henrik Wallheim.

 1. 1. Katalogen som tolkningsredskap : Bibliografiska relationer i Resource Description and Access (RDA), med särskild hänsyn till operationaliseringsproblem

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Henrik Wallheim; [2013]
  Nyckelord :Resource description access; Descriptive cataloging; FRBR Conceptual model ; Intertextuality; Katalogisering; Katalogiseringsregler; FRBR; Intertextualitet;

  Sammanfattning : The new cataloging code Resource Description and Access (RDA) provides a system of instructions for recording relationships between related resources by means of a controlled vocabulary of relationship designators. The purpose of this two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies is to examine the construction of this system, as well as its theoretical foundation. LÄS MER

 2. 2. En poetiskt smyckad sinnlighet : Vilhelm Fredrik Palmblads Almqvistkritik i Törnrosens bok. Nemligen den äkta och veritabla

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Henrik Wallheim; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats försöker utreda innebörden av den kritik Vilhelm Fredrik Palmblad i sin år 1840 utgivna Törnrosens bok. Nemligen den äkta och veritabla (TBN) riktade mot Carl Jonas Love Almqvists författarskap. Bokens kritik undersöks mot bakgrund av Palmblads verksam-het som kritiker i Swenska Litteratur-Föreningens Tidning. LÄS MER

 3. 3. Tiden sjelf har blifvit gammal : Ideal och verklighet i Vilhelm Fredrik Palmblads roman Familjen Falkenswärd (1844-45)

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Henrik Wallheim; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsalaromantikern Vilhelm Fredrik Palmblads (1788-1852) roman Familjen Falkenswärd (1844-45) var delvis en omarbetning av en romanföljetong (den s.k. Kalenderromanen) som Palmblad publicerade på 1810-talet i Poetisk kalender. I jämförelse med Kalenderromanen kan man i Familjen Falkenswärd se en utveckling mot ökad verklighetskontakt. LÄS MER