Sökning: "Henrik Weiland"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Weiland.

  1. 1. En-till-En projektets implementering på lånstadiet i Ale kommun i ett framtidskoncept?

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Henrik Weiland; Adriana Jamsek; [2012-02-20]
    Nyckelord : en-till-en ; Implementering; Nedifrån-upp;

    Sammanfattning : .... LÄS MER