Sökning: "Henrik nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden Henrik nilsson.

 1. 1. Seniorers psykiska välmående under pandemin år 2020 i Solna kommun : En kvantitativ studie på före detta Hälsoprojektdeltagare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Henrik Nilsson; Rana Salem; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att ta reda på om den psykiska ohälsan bland Solna kommuns seniorer ökat under coronapandemin. Vidare att undersöka vilka strategier denna grupp använt sig av för att öka sitt psykiska välmående under pandemin. LÄS MER

 2. 2. Försiktighet, Förtänksamhet, och Finanspolitiska ramverk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Fiscal frameworks; Fiscal policy; Time consistency; General government debt; State.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Under det gångna decenniet sedan 2010 steg den genomsnittliga statsskulden bland 35 av medlemsländerna i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) från 65,5 till 68,2 procent av BNP. Utgifterna för dessa länders auktoriserade förvaltningar överskrider deras inkomster i ökande utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av bemötandet vid hänvisning till annan vårdnivå än ambulanssjukvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Henrik Pettersson; Stina Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Treatment; Ambulance care; Non-conveyance; Self-care; Fundamentals of Care; Bemötande; Ambulanssjukvård; Hänvisa; Egenvård; Fundamentals of Care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att patienter som ringt efter ambulans inte tas med till sjukhus utan blir hänvisade till en annan vårdnivå än ambulanssjukvård är idag vanligt förekommande. Det finns dock mycket lite forskning som belyser hur patienter upplever bemötandet i sådana situationer. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Methods for Person Re-identification between Non-overlapping Surveillance Cameras

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Henrik Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Person-återidentifiering; djupinlärning; maskininlärning; bildbehandling;

  Sammanfattning : This thesis describes a comparison of several state-of-the-art methods used for re-identification of a person between several non-overlapping views captured by surveillance cameras. Since 2014, the focus of the area of person re-identification has been heavily oriented towards approaches employing the use of neural network due to the increase in performance shown from this approach. LÄS MER

 5. 5. Work To Home- Home To Work : En kvalitativ studie om förändringen som skett i kommunikationen mellan ledare och medarbetare på distans.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :sara wadii; mahsa shirkhan; Henrik Snell; [2021]
  Nyckelord :Communication; leadership; virtual teams; virtual leadership; teleworking; Kommunikation; ledarskap; virtuella teams; distansledarskap; distansarbete;

  Sammanfattning : Abstract   Title: Work to home- Home to work        - A qualitative study of the changes that has taken place in communication between                      managers and employees after reorganization to teleworking.    Institution: School of Business, Society and Engineering, Malardalen University Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 credits Authors: Mahsa Shirkhan (920617), Henrik Snell (910618) & Sara Wadii (910304) Tutor: Kerstin Nilsson Date: 2021-06-03   Purpose: The purpose of this study is to create an understanding of the leadership role and to research how leaders and employees compensate for the lost physical contact that the forced teleworking has entailed and how it has affected the communication between leader and employee. LÄS MER