Sökning: "Henriksdals reningsverket"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Henriksdals reningsverket.

 1. 1. Egenskaper och förtjockningspotential hos slam från MBR- respektive CAS-process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Jirblom; [2019]
  Nyckelord :MBR-process; excess sludge; characteristics of sludge; thickening; Henriksdal wastewater treatment plant; Hammarby Sjöstadsverk; MBR-process; överskottslam; slamegenskaper; förtjockning; Henriksdals reningsverket; Hammarby Sjöstadsverk;

  Sammanfattning : För att kunna möta framtidens striktare reningskrav för avloppsvatten och en ökad belastning på grund av befolkningstillväxt bygger Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) om Henriksdals reningsverk inom projektet Stockholms Framtida Avloppsvattenrening (SFA). En av de större förändringarna i det framtida Henriksdals reningsverk är införandet av MBR-teknik, där slam och vatten avskiljs genom membranfiltrering. LÄS MER

 2. 2. Dosering av fällningsmedel i avloppsreningsverk : Utformning och design av en tryckluftsinjicerande doserramp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Kärnfysik

  Författare :Jens Forslund; [2018]
  Nyckelord :avloppsvattenrening; reningsverk; kemisk fällning; fällningskemikalie; tryckluft; doserramp; perforeringar; hålbild; fyllkroppar; tryckförlust; Darcy-Weisbach; optimering; Henriksdal;

  Sammanfattning : En central del i reningsverkens behandling av avloppsvatten är att dosera fällningskemikalier i syfte att reducera halten fosfor samt organiskt material. Under fällningsprocessen är det viktigt att det sker en snabb och fullständig inblandning av fällningsmedlet i avloppsvattnet för att uppnå goda reningsresultat. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av kvävefraktioner i avloppsreningsprocess med membranbioreaktor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Agnes Söderström; [2018]
  Nyckelord :MBR; kväverening; avloppsreningsverk; aktivslamanläggning; Henriksdals ARV; Hammarby Sjöstadsverk;

  Sammanfattning : Henriksdals avloppsreningsverk genomgår en stor ombyggnation för att kunna hantera bådeökad belastning och de strängare reningskrav som förväntas i framtiden. Med anledning attBromma reningsverk kommer läggas ned, kommer ytterligare avloppsvatten ledas tillHenriksdals avloppsreningsverk. LÄS MER

 4. 4. Utsläpp från svenska reningsverk till Östersjön : Granskning av Henriksdals reningsverk, Ryaverket, Sjölunda reningsverk, Kungssängsverket och Duvbackens reningsverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Dolovan Ahmed; Mohammed Erik Jamal Fadul; [2017]
  Nyckelord :Purification plant; phosphorus; nitrogen; mechanical purification; biological purification; chemical purification; person equivalent pe .; Reningsverk; fosfor; kväve; mekanisk rening; biologisk rening; kemisk rening; personekvivalent pe .;

  Sammanfattning : From domestic and industrial waste water will have to be cleaned before it can be released into lakes and streams again. This purification takes place through various stages of treatment plants. LÄS MER

 5. 5. Systemteknisk studie av pumpstyrning på Henriksdals nya reningsverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Patrik Blomstrand; Rasmus Jemander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The population of Stockholm is increasing and with it the amount of wastewater that needs treatment. To cope with the increase, Henriksdal wastewater treatment plant (WWTP) in Stockholm, Sweden, is currently being expanded into the worlds largest WWTP using membrane bioreactor (MBR) technology. LÄS MER