Sökning: "Heracleidae"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Heracleidae.

  1. 1. “Vi är sådana som vi är”. Hur kvinnor i fyra euripideiska dramer beskriver sig själva och sin tillvaro.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Fredrik Borglin; [2017-01-18]
    Nyckelord :Grekiska; Euripides; Alkestis; Medea; Heracleidae; Hippolytos;

    Sammanfattning : This study took its starting-point in a remark made by the scholar Donald J Mastronarde, whopoints out how Euripides differ from other dramatists of his age by letting female charactersanalyze, criticize and generalize. Based on this remark, the assumption was made that femalecharacters in Euripides plays would be able to perform universal statements about women andwomen's living-conditions. LÄS MER