Sökning: "Herbaceous perennial nursey"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Herbaceous perennial nursey.

  1. 1. Substratblandningar för krukodlade perenner: en fallstudie av två plantskolisters val av odlingssubstrat

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Matilda Geiström Lindhé; [2021-06-21]
    Nyckelord :Herbaceous perennial nursey; gardener’s craftsmanship; substrate mixes; containergrown plants; plantskola; trädgårdshantverk; odlingssubstrat; jordblandningar; krukodlade perenner;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgård 2021, 180 hp.... LÄS MER