Sökning: "Herman Sandström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Herman Sandström.

  1. 1. Gränsöverskridande spel i Sverige och EU - Kan internets friska vindar blåsa omkull de statliga korthusen?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Herman Sandström; [2017]
    Nyckelord :spelmonopolet; licensutredningen; inre marknad; spel; onlinespel; spelreglering; spelregleringar; etableringsfrihet; tjänstefrihet; fri rörlighet för tjänster; sverige; lotterilagen; monopol; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Den inre marknaden i EU karaktäriseras av ett antal friheter. Onlinespel faller under etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster. Medlemsstaterna har med stöd av ett fördragsundantag, tenderat att vilja förbehålla sig rätten att erbjuda speltjänster inom respektive land. LÄS MER