Sökning: "Hermeneutik"

Visar resultat 1 - 5 av 761 uppsatser innehållade ordet Hermeneutik.

 1. 1. Från MySpace till TikTok : Förändringar av sociala medier som ett kommunikationsverktyg för musiker och fans

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Armin Music; [2024]
  Nyckelord :Hashtags; hermeneutic; marketing; music industry; music sociology; musicology; MySpace; TikTok; social media; Hashtags; hermeneutik; marknadsföring; musikbranschen; musiksociologi; musikvetenskap; MySpace; TikTok; sociala medier;

  Sammanfattning : Myspace var under många år den primära webbplatsen för att exempelvis skriva meddelanden till vänner, upptäcka ny musik samt dela med sig av den. Den mest populära föregångaren till dagens sociala medier som under många år uppmuntrade artister att använda webbplatsen för att nå ut till en bredare publik. LÄS MER

 2. 2. Moder Sveas döttrar – livsgiverskor för ett svenskt Sverige : En komparativ analys av reproducerandet av svensk nationalism i kvinnotidskrifterna Idun och Morgonbris mellan 1919–1927

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Wilma Svensk; [2024]
  Nyckelord :genus; genushistoria; nationalism; rashygien; 1900-tal; idun; morgonbris; kvinnotidskrift;

  Sammanfattning : Syftet för denna uppsats är att undersöka hur nationalism reproducerades i Sverige under 1920-talet. Uppsatsen gör detta från ett genusperspektiv genom att använda sig av Nira Yuval-Davis begrepp biologisk- och kulturell kvinnlig reproducerande av nationalism. LÄS MER

 3. 3. “Inget pansar skymmer sikten” : – En närläsning av Colleen Hoovers verk Förbannade kärlek med fokus på temanakönsnormer och psykologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lisa Fager; [2024]
  Nyckelord :Colleen Hoover; könsnormer; psykologi; kvalitativ metod; hermeneutik;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar vilka könsnormer som figurerar och vilka psykologiska mönster som blir tydliga i Colleen Hoovers verk Förbannade kärlek. I syfte att göra det har en kvalitativ analysmetod använts, mer precist en hermeneutisk texttolkning. Det teoretiska ramverket utgörs av feministisk litteraturteori. LÄS MER

 4. 4. Varför Är Man Tillsammans? : En hermeneutisk studie om unga vuxnas syn på olika faser i kärleksrelationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Juliana Henao Mejia; Sofia Nguyen; [2024]
  Nyckelord :Kärleksrelationer; Kärlek; Intimitet; Senmodernitet; Det rena förhållandet; Giddens; Hermeneutik.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Studenters upplevelser av distansundervisning under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Gerges Kamel; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; distansundervisning; studenters interaktion; hermeneutik och maktrelationer.;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka hur universitetsstudenter har upplevt omställningen från campusbaserad undervisning till distansundervisning under Covid-19. Studien begränsar sig till universitetsstudenter och utforskar tre frågeställningar: Hur upplevde universitetsstudenterna interaktionen under distansundervisningen med lärare och studenterna i jämförelse till undervisningen som tidigare skedde på campus? På vilket sätt beskriver studenterna skillnaden i maktrelationerna mellan lärare och studenter i distansundervisningen under Covid-19 jämfört med campusundervisning? och Vilka är de sociala konsekvenser som dyker upp med distansundervisning under Covid-19? För att besvara dessa frågeställningar har vi valt den hermeneutiska metodansatsen för att skapa förståelse kring det studerade ämnet. LÄS MER