Sökning: "Herrar och damer förhandlare!"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Herrar och damer förhandlare!.

  1. 1. "Herrar (och damer) förhandlare!" : Undersökning av fackförbundspressens framställande av yrkesgruppen läkarsekreterare 1960-2015 ur ett arbetsorganisatoriskt genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

    Författare :Matilda Swift; [2016]
    Nyckelord :Ekonomisk historia; genusperspektiv på arbetsorganisation; läkarsekreterare; fackförbund och jämstäldhet; kvinnoyrken;

    Sammanfattning : Läkarsekreterare är en i stort sett obeforskad yrkesgrupp. Det är nästan bara kvinnor som har detta yrke.  Arbetsuppgifter eller kompetens har sällan synliggjorts. LÄS MER