Sökning: "Herrens lag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Herrens lag.

  1. 1. Guden - Solen - Lagen : Ett studium av hur bildspråketstrålar samman i Psalm 19

    Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

    Författare :Jeanette Tell; [2018]
    Nyckelord :Gud; Jahve; Solen; Herrens lag; ord; tal; liv; ljus; himlavalvet; glädje;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera huruvida bildspråket i psalm 19 strålar samman och kan ge enbild över hur psalmen kan läsas som en enhet. Psalmen är till synes två sammansatta psalmersom avslutas med en personlig bön. Uppsatsens ärende är inte varför eller när de här tvåpsalmerna har satts samman. LÄS MER