Sökning: "Hertzbergs tvåfaktorteori"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hertzbergs tvåfaktorteori.

 1. 1. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Erik Grafström; [2019]
  Nyckelord :consumer behaviour; corporate social responsibility; CSR 2.0; Hertzberg’s two-factor theory; laddering; means-end chain; Schwartz theory of fundamental values; konsumtionsbeteende; Hertzbergs tvåfaktorteori; Schwartz teori för grundläggande värderingar; socialt ansvarstagande i företag;

  Sammanfattning : Finansbranschen, vilken är en bransch beroende av relationer. Hållbarhetsarbete som innebär begränsning av social och miljömässig påverkan är idag en viktig del av företagande i många branscher. Hur hållbarhetsarbetet tas i uttryck kan skilja sig mycket även inom samma bransch. LÄS MER

 2. 2. Det är lönen som räknas, eller? : En uppföljning av Ludvika kommuns lönesatsning påsocialsekreterare 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Elin Emanuelz; Emma Nordh; [2017]
  Nyckelord :pay; social security; workload; job embeddedness; psychological contract; motivational factors; lönesatsning; socialsekreterare; arbetsbelastning; job embeddedness; arbetslivsförankring; psykologiska kontrakt; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Det har varit stor uppmärksamhet kring socialsekreterare och deras arbetslivssituation under de senaste åren. Denna fråga är relevant för alla parter på arbetsmarknaden och således ett centralt ämne för personal- och arbetslivsprogrammets slutliga examinationsuppsats. LÄS MER

 3. 3. Belöningssystems komplexitet : sett ur ett svenskt ledningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jessica Ekström; Sandra Neudinger; [2014]
  Nyckelord :Reward systems; pay-for-performance; incentive; motivation; performance; Agent theory; Herzberg two-factor theory; employees; salaried; flexible wage; benefits; turnover growth; small companies; Belöningssystem; prestationsbelöning; incitament; motivation; prestation; omsättningstillväxt; anställda; fast lön; rörlig lön; förmåner; Herzbergs tvåfaktorsteori; Agentteorin; småföretag.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att ur ett ledningsperspektiv undersöka vilka belöningssystem småsom gare nämnde nämnde prestation. hur vi kommer in på just ett belöningssystem som främjar. lvis kopplingen emellan prestation företag använder och jämföra detta med företagens tillväxt och de anställdas prestation. LÄS MER