Sökning: "Herzbergs tvåfaktormodell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Herzbergs tvåfaktormodell.

 1. 1. Ideellt arbete – varför? : En kvalitativ studie om vad som motiverar individer till att arbeta ideellt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Daniel Hastö; [2018]
  Nyckelord :kvalitativ metod intervjuer motivation ideellt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta reda på vilka faktorer som motiverar individer till att arbeta utan någon monetär ersättning, alltså ideellt. Frågeställningarna i studien är följande: “vilka faktorer motiverar individer till att arbeta ideellt inom idrottsorganisationer?” samt “påverkar en individs uppväxt viljan att delta i ideell verksamhet?”  Populationen i studien är människor som arbetar ideellt inom idrottsorganisationer. LÄS MER

 2. 2. Personlighetsegenskaper och motivation : En kvalitativ studie om hur mellanchefers personlighetsegenskaper inverkar på hur de motiverar sina medarbetare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Liv Ortiz Andersson; Annie Snöberg; [2018]
  Nyckelord :Leadership; personality traits; The Big Five; work motivation and Herzberg s two factor model; Ledarskap; personlighetsegenskaper; The Big Five; arbetsmotivation och Herzbergs tvåfaktormodell;

  Sammanfattning : Titel: Personlighetsegenskaper och motivation Syfte: Att belysa hur en mellanchefs personlighetsegenskaper inverkar på hur de motiverar sina medarbetare.  Teori: The Big Five, arbetsmotivation och Herzberg tvåfaktormodell. Metod: En kvalitativ studie med ett konstruktionistiskt perspektiv samt ur en hermeneutisk synvinkel. LÄS MER

 3. 3. En kvantitativ studie av förskolelärares personlighet och upplevda arbetstrivsel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Lisa Christensson; Anna Johansson; [2015]
  Nyckelord :Personality; work satisfaction; motivation; Herzberg’s two factor model; personality test; big five.; Personlighetsdrag; arbetstrivsel; motivation; Herzbergs tvåfaktormodell; personlighetstest; big five.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida personlighetsdragen extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet, neuroticism, öppenhet och ödmjukhet-ärlighet kunde predicera upplevd arbetstrivsel bland förskolepersonal i Västra Götalands län. Uppsatsen har en kvantitativ ansats och bygger på en tvådelad enkät, bestående av en arbetstrivseldel och ett personlighetstest. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar medarbetares motivation? : En kvalitativ studie om relationen mellan Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer hos medarbetare i företag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Julia Kröger; Malin Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Herzbergs tvåfaktormodell; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om relationen mellan motivation- och hygienfaktorerna Herzberg talar om är så beroende av varandra som han beskriver i sin tvåfaktormodell, eller om de är möjliga att separera och ses som distinkta. Studien tyder på hur Herzbergs beskrivning av motivationsfaktorer stämmer överens med respondenternas syn på motivation men vid Herzbergs syn på hygienfaktorer uppstår olikheter mellan Herzberg och respondenterna. LÄS MER