Sökning: "Heterogen målgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Heterogen målgrupp.

 1. 1. Att nå ökad användbarhet på webbplatser med heterogena målgrupper : en studie med fokus på användbarhetscentrerad webbutveckling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Gustafsson; Amanda Hallström; [2021]
  Nyckelord :Heterogen målgrupp; användbarhet; designprinciper; användarcentrerad;

  Sammanfattning : From a user-centred perspective, this study focuses on how to increase usability through design principles and usability aspects and how to achieve it on a website with a heterogeneous target group. This is a case study since a specific website has been chosen. LÄS MER

 2. 2. Hemmasittare i gymnasieåldern - hur får de stöd till aktivitet? : En kvalitativ studie med yrkesverksamma utifrån Stockholms stads aktivitetsansvar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sannah Roos; [2020]
  Nyckelord :Home-sitting; Municipal activity responsibility; Professional competence; Hemmasittare; Kommunala aktivitetsansvaret; Yrkeskompetens;

  Sammanfattning : Ambitionen med studien har varit att ta fram kunskap om Stockholms stads stöd till hemmasittare i gymnasieåldern genom att undersöka hur yrkesverksamma arbetar med målgruppen och hur stödet underbyggs på kunskaper om hemmasittarproblematik. Resultatet visar att det i stort sett inte finns något stöd till unga hemmasittare i gymnasieåldern som kan uppfattas fungera utifrån målgruppens behov och att det finns behov av kunskapsutveckling och samsyn om fenomenet samt mer resurser. LÄS MER

 3. 3. Familjeportalen 2.0 – en praktisk fallstudie i att utveckla en offentlig e-tjänst utifrån användarcentrerade metoder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Linda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Offentlig e-tjänst; medborgarcentrerad process; användarcentrerade metoder; interaktionsdesign; fallstudie; användbarhetstester;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur användarcentrerade metoder inom interaktionsdesignprocessen kan involvera medborgare i utvecklingen av offentliga e-tjänster. Genom en praktisk fallstudie på en befintlig offentlig e-tjänst, kallad Familjeportalen, kan studien bidra med en större förståelse för hur användbarheten i offentliga e-tjänster kan utvecklas och förbättras utifrån en medborgarcentrerad synvinkel. LÄS MER

 4. 4. ”FUCK ALLA LÄKARE! FUCK ALLA DOKTORER! ALLA LÄKEMEDEL! DET ÄR JU DET HÄR SOM GÖR ATT VI MÅR BRA!”. En kvalitativ fallstudie om att använda teater inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Wallin; Jonas Brehmer; [2018-12-14]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; musikal; Augusto Boal; Paulo Freire; communityteater;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om att äga berättelsen om sig själv, om att frigöra resurser och mobilisera makt för att utsatta människor skall få tillgång till sina egna röster och kunna nyansera bilden av sig själva. Alla har förutfattade meningar om psykisk ohälsa och vad det innebär, men vem kan berätta om det bättre än den som själv har erfarenheten? Vem kan nyansera den allmänna bilden bättre än de som har sett mött alla dess sidor? Syftet med studien är att genom en fallstudie av ett kreativt projekt, beskriva och analysera hur teater kan användas som metod i socialt arbete. LÄS MER

 5. 5. "Vi, eller jag tänker i alla fall väldigt lite kön och mer målgrupp" : En kvalitativstudie av hur professionella ser och tolkar förutsättningar för unga som varkenarbetar eller studerar med ett särskilt fokus på kön.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Solomon; David Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är en väldigt heterogen grupp som innefattar olika subgrupper. Studien utgår från professionellas perspektiv och besvarar frågor som berör verksamheterna de verkar i samt deras arbetssätt och föreställningar om målgruppen med fokus på kön. LÄS MER