Sökning: "Hiam Jacoub"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hiam Jacoub.

  1. 1. Likheter och skillnader mellan två lärares matematikundervisning om ental och tiotal inom ramen för årskurs två i Sverige och Libanon Rapport nummer: Ht-2611-015

    C-uppsats,

    Författare :Hiam Jacoub; Lamis Daher; [2011]
    Nyckelord :matematik; lektion; lärare; taluppfattning ental; ;

    Sammanfattning : Vi har valt att analysera två lektioner om ental och tiotal i årskurs 2 i matematikundervisningmellan två länder, Libanon och Sverige. Vårt syfte är att få en inblick i likheter ochskillnader i ett visst moment matematikundervisning i respektive länder. LÄS MER