Sökning: "Hiba Zeydi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hiba Zeydi.

  1. 1. Fri rörlighet av varor : Art 34 FEUF och åtgärder med motsvarande verkan - "från Dassonville till Trailers målet"

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Hiba Zeydi; [2012]
    Nyckelord :Fri rörlighet av varor;

    Sammanfattning : The characteristics of free movement is the elimination of obstacles to trade between Member States and thus by such, create free movement within the entire union. Therefore art 34 in the Treaty of Lisabon (FEUF) states that all quantative restrictions on imports and measures of equivalent effect are prohibited. LÄS MER