Sökning: "Hierarkisk styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Hierarkisk styrning.

 1. 1. Samordningsförbund: Hybridstyrning mellan självständighet och hierarkins skugga. En jämförande fallstudie om förbundschefer och styrelserepresentanters uppfattning om styrningen av Finsamförbund

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Agnes Leffler Rosendahl; [2021-09-27]
  Nyckelord :FINSAM; Governance; Hierarkisk styrning; Hybrid; Hybridorganisation; Samordningsförbund; Samverkansstyrning; Självstyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie har varit att på övergripande nivå studera de strategiska förutsättningar och möjligheter som uppstår i styrningen av två samordningsförbund. Samt teoretiskt utveckla hur denna styrning kan förklaras och förstås i relation till samordningsförbundets hybridorganisatoriska konstruktion. LÄS MER

 2. 2. Maktrelationer inom Polismyndigheten : En kvantitativ studie om upplevelse av osynliga maktrelationer inom Sveriges Polismyndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Linde; Cassandra Nyman; [2020]
  Nyckelord :suppression techniques; power relationships; police; police authority; gender identity; gender; public administration; härskartekniker; maktrelationer; polis; polismyndighet; könsidentitet; genus; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Polismyndigheten har i årtionden präglats av en machokultur och även om synen på kön och könsidentitet förändrats med tiden påvisar studien att den gamla kulturen lever kvar. Myndigheten har en tydlig hierarkisk styrning med strikta regler och förhållningssätt, men som i alla organisationer förekommer informella osynliga maktrelationer även här. LÄS MER

 3. 3. Lednings- och styrningsperspektiv inom en postbyråkratisk organisation? : En fallstudie på Forsen projekt inom projekt- och byggledningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linus Nivelius; Rasmus Frisk Silvferplatz; [2019]
  Nyckelord :Post bureaucracy; Organization; Management; Bureaucracy; Freedom; Neo bureaucracy; Project management; Leadership; Postbyråkrati; Organisation; Styrning; Byråkrati; Frihet; Neobyråkrati; Projektledning; Ledarskap;

  Sammanfattning : Problem - How does management look within a post bureaucracy, when there is room for freedom under responsibility. Where there is flexibility rather than structure, to promote the creativity of the employees. LÄS MER

 4. 4. Mjuk och hård styrning av Lean bestämmer inte hur effektiv Lean är på företag : En fallstudie av ett införande av Lean

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Therese Grafström; [2019]
  Nyckelord :Lean production; Technology Organization Environment Framework TOE ; Lean toolbox; Lean philosophy; Fordism; Taylorism;

  Sammanfattning : Aldrig förr har vi konsumerat så mycket som nu och konsumenterna ställer hela tiden krav på högre kvalitet till lägre pris, samtidigt som kostnader för arbetskraft, energi och material ständigt ökar. För att bemöta kundernas behov används olika produktionssystem. LÄS MER

 5. 5. Administration eller utveckling? Bedömning, sakkunskap och byråkratisering i en kulturförvaltning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linus Larsson; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; kultur; kulturpolitik; byråkratisering; rationalitet; administration; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kulturpolitik har kommit att kritiseras i mediedebatten för att utöva för mycket styrning på kulturen. Forskning har visat på hur kulturen har fått minskad status inom politiken och hur kulturen har kommit att instrumentaliseras för att göras legitim. Det saknas dock forskning på hur bedömning av offentlig kultur görs. LÄS MER