Sökning: "High-Functioning Autism"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden High-Functioning Autism.

 1. 1. Inclusive and Accessible Workplaces: AI- and Robotics-Based Assistive Technologies for Professionals with High-Functioning Autism

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sonia Rode; [2021]
  Nyckelord :Autism Spectrum Disorder; Professional Life; Accessibility; Assistive Technology; AI; Robotics; User-Centred Design;

  Sammanfattning : Although every society member should be offered an equal chance to participate in working life, individuals with high-functioning autism encounter many barriers. Here, assistive technologies using AI and robotics can provide new possibilities to create accessibility and inclusion. LÄS MER

 2. 2. Skolsituationen för barn och ungdomar med autism utan intellektuell funktionsnedsättning : Ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jenny Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Parent survey; high-functioning autism; school; support; environment; Föräldraenkät; högfungerande autism; skola; stöd; miljö;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns en stor variation avseende behov av stöd och anpassning i skolan för barn med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Begränsningar i social kommunikation, förmåga att se sammanhang, bristande exekutiv förmåga och känslighet för sensoriska intryck kan skilja sig mycket och är utmaningar skolan behöver ta hänsyn till. LÄS MER

 3. 3. Högfungerande autism i svenskklassrummet : Svensklärarens förutsättningar och metoder i arbetet med elever med högfungerande autism

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emil Körmöci; Honey Razzagh; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har undersökt hur svensklärare arbetar för att inkludera elever med högfungerande autism i klassrummet samt vilka förutsättningar svensklärare möter i kontakt med elever med högfungerande autism. Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med svensklärare med erfarenhet av att arbeta med elever med högfungerande autism. LÄS MER

 4. 4. Välbefinnande i relation till sysselsättning hos vuxna med högfungerande autism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Louise Persson; Warngård Anna; [2021]
  Nyckelord :activity; adult; high functioning autism; inclusion; participation; wellbeing; Delaktighet; högfungerande autism; inkludering; sysselsättning; vuxna; välbefinnande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturstudien är att identifiera hur sysselsättning påverkar känslan av välbefinnande hos vuxna med högfungerande autism. Syftet är också att identifiera behov av ytterligare forskning. Metod: Studien genomförs som en litteraturstudie/scoping study av 16 artiklar. LÄS MER

 5. 5. The role of lightness in color discrimination among adults with autism

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hana Choi; [2019]
  Nyckelord :Asperger syndrome · High functioning autism · Color vision · lightness · Adult;

  Sammanfattning : .... LÄS MER