Sökning: "Hilda Öhlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hilda Öhlén.

  1. 1. ARBETSTERAPEUTISK BEDÖMNING AV AKTIVITETSMÖNSTER OCH AKTIVITETSBALANS

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Hilda Öhlén; [2022-02-01]
    Nyckelord :Occupational pattern; occupational balance; assessment;

    Sammanfattning : Bakgrund Både aktivitetsmönster och aktivitetsbalans är viktiga delar för att skapa hälsa och välbefinnande. I arbetsterapeutisk praktik saknas det kunskap kring vilka bedömningsmetoder som det finns vetenskapligt stöd för att använda vid bedömning av aktivitetsmönster och aktivitetsbalans. LÄS MER